การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD

  • การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD
  • การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD
  • การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD
  • การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD
  • การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล CAD

CMM แบบเคลื่อนย้ายได้จาก FARO ทำให้การวัดแบบ GD&T เป็นเรื่องที่ง่าย และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล 3D CAD ในการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงานจริง กับตัวเลขอ้างอิง (nominal) ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยความสามารถในการวัดทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสของเครื่องมือ เช่น FaroArm®, ScanArm® และ Laser Tracker ของ FARO สามารถใช้วัดชิ้นงานเปรียบเทียบกับ CAD เพื่อตรวจสอบชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อน (surface form) และนำไปเปรียบเทียบกับแบบหรือข้อมูล CAD เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อน และช่วยสร้างความมั่นใจว่าชิ้นงานจะถูกผลิตภายใต้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (tolerance)